УДК 341.232(4-672EU) 339.92(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 389-406
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.23

Оригинални научни рад
Примљено: 11 Mar 2022
Прихваћено: 22 Mar 2022

РАЗВОЈНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ И МОДАЛИТЕТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ДРЖАВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ĐELIĆ Anastazija Tanja (Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш, Универзитет “Унион – Никола Тесла” Београд, Министарство финансија Републике Србије), anastazija.djelic@gmail.com

Пројекти прекограничне сарадње представљају регионалне иницијативе о економском и укупном друштвеном развоју. Постојећи модалитети кооперације афирмишу коегзистенцију суседних држава и елиминишу одређене противречности у међусобним односима. Сврха прекограничне сарадње јесте унапређење трансграничних односа у сврху убрзања европских интеграција и обезбеђења дугорочног просперитета. У раду се сагледавају различити аспекти прекограничне сарадње унутар Европске уније и дају се одређене предикције позитивних трендова у различитим областима јавног живота. С обзиром на то да политика регионализације и функционисање Еврорегиона у Југоисточној Европи имају велику важност, у том контесту рад пружа и одређене процене од значаја за Републику Србију.

Кључне речи: Прекогранична сарадња, модалитет, законодавство, Еврорегиони, Европска унија, Југоисточна Европа, Република Србија