УДК 355.02(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 327-347
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.20

Оригинални научни рад
Примљено: 10 Apr 2022
Прихваћено: 25 Apr 2022

СТРАТЕШКИ КОМПАС ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНУ ЕУ

DIMITRIJEVIĆ Duško (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Суочена са великим геополитичким променама, разним врстама хибридних претњи, бројним покушајима економске и енергетске присиле, климатским променама и надасве поврaћајем политике силе у међународним односима која се очитовала у најновијој украјинској кризи, а којом је озбиљно доводена у питање европска безбедност и мир, Европска унија је 23. марта 2022. године усвојила „Стратешки компас за безбедност и одбрану” – стратегијски документ који по први пут садржи заједничку визију и детаљне циљеве о одбрани европског поретка. Наведеним документом државе чланице Европске уније утврдиле су четири приоритетне области које се односе на: 1) Деловање (самостално или у коалицији), на плану извршавања обавеза из Заједничке безбедносне и одбрамбене политике (ЗБОП); 2) Безбедност, која обухвата предузимање безбедносних мера ради побољшања одбрамбених способности и предвиђања разних облика претњи са мора, из ваздуха и свемира, као и из сајбер простора; 3) Инвестиције, с циљем финансијских улагања у нове технологије ради побољшања одбрамбених способности и капацитета и, 4) Партнерства, ради превладавања заједничких претњи и изазова, најпре кроз ојачавање стратешких веза са НАТО и УН, потом са регионалним партнерима попут ОЕБС-а, Афричке уније и АСЕАН-а, као и кроз унапређење билатералних односа са САД, Великом Британијом, Канaдом, Норвешком и Јапаном, али и другим партнерским државама. Следећи наведене приоритете и узимајући у обзир актуелну кризу у Украјини, као и негативне геополитичке трендове у свету, ЕУ је усвојила Стратешки компас као дугорочни плaн деловања, који би требало да осигура њену властиту безбедност, а у сврху очувања међународног мира и безбедности.

Кључне речи: Европска унија, Стратешки компас, Заједничка безбедносна и одбрамбена политика, стратешка визија