УДК 341.238(4-672EU) 327(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 291-304
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.18

Оригинални научни рад
Примљено: 21 Mar 2022
Прихваћено: 01 Apr 2022

УСКЛАЂИВАЊЕ ДРЖАВНЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ СА СПОЉНОМ ПОЛИТИКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ПРИМЕР СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

ARNAUDOV Mitko (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), mitko@diplomacy.bg.ac.rs

Спољна политика малих, или тзв. „микро држава”, од посебног је значаја за науку о међународним односима имајући у виду њихову улогу у савременој светској политици,. Мале или „микро државе”, за разлику од прошлих времена, данас имају своје место у регионалним институцијама и организацијама, као и у бројним међународним, регионалним и локалним иницијативама које се баве политичким питањима, питањима економског развоја, економске одрживости, али и питањима екологије и развоја животне средине. Предметни рад је фокусиран на испитивање спољнополитичког деловања Републике Северне Македоније у светлу најновије кризе у Украјини. У том смислу, у раду се анализира у којој мери је спољна политика ове земље усклађена са спољном и безбедносном политиком Европске уније (ЗСБП), имајући у виду чињеницу да је Северна Македонија земља-кандидат за учлањење у ову међународну организацију. Кроз призму реалистичке теорије међународних односа, аутор је изнео и одређене закључке који се односе на неконзистентност Европске уније по питању процеса европских интеграција услед промењених међународних и регионалних околности.

Кључне речи: Република Северна Македонија, Европска унија, усклађивање спољне политике, украјинска криза