УДК 341.217.04:327(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 277-290
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.17

Оригинални научни рад
Примљено: 10 Mar 2022
Прихваћено: 21 Mar 2022

ПАРЛАМЕНТАРНА ДИПЛОМАТИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

MILOŠEVIĆ Marija S. (Секретаријат Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе), marija.milosevic@skupstina.me

Све сложенија улога парламента у спољној политици последњих деценија условила је могућност развоја парламентарне дипломатије, али и различито тумачење самог појма. Разлог томе треба тражити у различитим аспектима саме анализе – да ли парламентарну дипломатију одредити у односу на уставноправни оквир и надлежности парламента, или појам прецизирати у складу са анализом дјеловања политичких актера, прије свега чланова парламената на међународном плану. У недостатку теоријских расправа, али и међународних правних правила о парламентарној дипломатији, чини се да овај институт нема посебан значај или пак да је у сјенци онога што се сматра традиционалним обликом дипломатије. Ипак, пракса држава у савременим међународним односима и глобализованом свијету указује на све већу потребу коришћења овог атипичног облика представљања и преговарања. Стога, циљ аутора је да концептуализује парламентарну дипломатију као инструмент спољне политике и укаже на постојеће механизме за њену примјену. Примјена парламентарне дипломатије у овом раду ограничена је учешћем делегација на спољнополитичком нивоу Европске уније.

Кључне речи: Парламентарна дипломатија, спољна политика, Европски парламент