УДК 656.1.05
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 205-219
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.13

Оригинални научни рад
Примљено: 09 Mar 2022
Прихваћено: 01 Apr 2022

КУЛТУРА БЕЗБЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

BOGOJEVIĆ Rade (Центар за основну полицијску обуку, Сремска Каменица), radebogojevic4444@gmail.com

Данас скоро свака држава Европске уније (ЕУ) тежи да развије што савременије системе и да предузме што адекватније мере којима се иде ка смањењу страдања и угрожености учесника у друмском саобраћају. Ова тенденција повезана је са развојем културе безбедности учесника у друмском саобраћају. Од почетка деведесетих година прошлог века, ЕУ је развила стратегију о безбедности у друмском саобраћају прихватањем свих битних показатеља који су били релевантни за доношење регулаторних правила. Ови показатељи, између осталог, обухватају информације о мобилности, перцепцији ризика, ставовима, понашању и искуствима на путу. Користећи се методом студије случаја, аутор предметног рада испитује културу безбедности саобраћаја у Републици Србији за период од 2016. до 2020. године. Кроз анализу примарних и секундарних извора, аутор долази до закључака о међусобној повезаности која постоји између својства учесника у саобраћају и њихове старосне структуре, с једне стране, те броја и последица саобраћајних незгода које су се догодиле на домаћим путевима, с друге стране. На основу поменуте корелације, али и због опше експанзије броја возила на домаћим путевима, аутор сматра да је потребно улагати додатне напоре с циљем иновирања законодавног оквира којим се омогућава безбеднији систем заштите свих учесника у друмском саобраћају.

Кључне речи: Друмски саобраћај, култура безбедности, учесници, страдања