УДК 336.76
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, стр. 99-117
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.7

Оригинални научни рад
Примљено: 31 Oct 2021
Прихваћено: 08 Nov 2021

ОБАВЕШТАВАЊЕ О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЗНАЧАЈНИМ УЧЕШЋЕМ

MITROVIĆ Milena (Istraživač pripravnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu), milena.mitrovic@diplomacy.bg.ac.rs

Аутор се у раду бави објављивањем значајног учешћа у друштву. Анализиране су одредбе Директиве о транспарентности и досадашњи ток хармонизације у овој области. Посебно су размотрена питања настанка обавезе извештавања и потреба да се приликом регулисања настанка обавезе обавештавања о достизању, преласку или паду испод релевантног прага учешћа узму у обзир различити финансијски инструменти и трансакције који могу омогућити утицај на управљање друштвом. Указано је на недоумице и проблеме који се јављају у вези са применом постојећих решења. Истакнуто је да постоји потреба да регулатори стално имају у виду иновативност на финансијском тржишту, како би на адекватан начин одговорили на потребу да се идентификују она лица која заиста могу имати утицај на одлучивање друштва. Притом, права мера обавештавања је кључна, јер се у супротном тржиште може преоптеретити информацијама. Поред тога, простор за унапређење решења постоји и у односу на санкционисање повреде обавезе обавештавања.

Кључне речи: значајно учешће, финансијски инструменти, стицање и располагање значајним учешћем, објављивање информација, празно гласање, скривено власништво