УДК 355.58(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, стр. 57-67
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.4

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jun 2021
Прихваћено: 22 Oct 2021

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О СПРОВОЂЕЊУ (ЕУ) 2019/1310 ОД 31. ЈУЛА 2019. КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈУ ПРАВИЛА О РАДУ ЕВРОПСКОГ ФОНДА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И Реск ЕУ

JAZIĆ Aleksandar (dr Aleksandar Jazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jazic@diplomacy.bg.ac.rs

Европска унија улаже константне напоре у јачање организације цивилне заштите како би се ефикасније заштитили животи људи, материјална добра, економски капацитети и животна средина. Током времена је примећено да се природа ванредних ситуација променила и да је потребно унапређење система цивилне заштите Европске уније. Зато је Европска унија предузела одређене кораке како би ојачала сопствене капацитете и била спремна да пружи ефикасан одговор у случају ванредне ситуације. Било је потребно ојачати капацитете превенције, припреме и ефикасног одговора на ванредне ситуације. У том циљу, ЕУ је реформисала постојећи систем у области организације расположивих капацитета и формиран је Европски фонд за цивилну заштиту. Поред тога, ЕУ је желела да умањи недостатке у самом систему цивилне заштите и да истовремено очува његову ефикасност. Зато је формиран Реск ЕУ као резерва капацитета којима треба да се ефикасно одговори на ванредне ситуације и катастрофе. Европска комисија има руководећу улогу у организацији и функционисању ова два дела система цивилне заштите. Њихово функционисање одвија се на добровољној бази, а одлуке се доносе у међусобној координацији Европске комисије и држава чланица.

Кључне речи: цивилна заштита, ванредне ситуације, катастрофе, Европска унија, Европска комисија, Механизам цивилне заштите Европске уније, Европски фонд за цивилну заштиту, Реск ЕУ