УДК 316.32(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, стр. 5-30
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.1

Оригинални научни рад
Примљено: 18 Oct 2021
Прихваћено: 29 Oct 2021

ПОЈАМ „ЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ”: ИЗМЕЂУ СНАЖНЕ ПРОКЛАМАЦИЈЕ И СУШТИНСКЕ НЕОДРЕЂЕНОСТИ

JOVANOVIĆ Miloš (Autor je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu),

Појам „европских вредности” широко је распрострањен и присутан у јавном дискурсу, али је истовремено и парадоксално суштински неодређен. Његово нормативно јачање у европским уговорима последица је снажне потребе да се Европска унија вредносно утемељи, да се изгради европски идентитет и тиме легитимише европска изградња. Упитно је, међутим, да ли вредности које су дефинисане чланом 2 Уговора о Европској унији могу послужити таквом циљу, с обзиром на њихов висок степен општости и чињеницу да се наведене вредности – које заправо представљају начела са даљом правном разрадом – могу наћи у различитим правним системима у државама широм света. Више од тога, поставља се питање нису ли наведене вредности, и начин на који се оне примењују унутар ЕУ, заправо одраз доминантне индивидуалистичке идеологије и као такве показатељ одређене врсте цивилизацијске декаденције (западне) Европе. Проблеми са којима се суочава ЕУ и њене државе чланице у погледу интерне геополитике односно имиграционе политике недвосмислено указују на такву могућност.

Кључне речи: Европске вредности, Лисабонски уговор, идентитет, легитимитет ЕУ, правна држава, људска права, идеологија