УДК 349.2(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, стр. 91-106
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.6

Оригинални научни рад
Примљено: 31 Jan 2021
Прихваћено: 10 May 2021

ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ СА ПОРОДИЧНИМ ДУЖНОСТИМА У ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

KUZMINAC Mina (Autorka je student doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Gecić Law, Beograd), minakuzminac96@gmail.com

Ауторка се у раду бави питањем положаја запослених са породичним дужностима у европском праву. С обзиром на то да се запослени са породичним дужностима суочавају са низом изазова на професионалном плану, неопходно је да позитивно законодавство препозна ове изазове и потешкоће и да на адекватан начин одговори на њих. Успостављање равнотеже професионалног и породичног живота је императив који мора бити на одговарајући начин манифестован у законодавству. У том смислу је у раду анализирано регулисање положаја запослених са породичним дужностима у некомунитарном и комунитарном, односно праву Европске уније. Иако су запослени са породичним дужностима у одређеном степену заштићени, треба подстицати гарантовање што већег степена заштите у европском законодавству и пракси.

Кључне речи: запослени са породичним дужностима, равнотежа професионалног и породичног живота, једнакост полова, некомунитарно европско право, право Европске уније