УДК 342.738(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, стр. 99-117
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.7

Прегледни рад
Примљено: 06 Sep 2020
Прихваћено: 05 Oct 2020

ОПШТА УРЕДБА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА (GDPR) – ПРЕГЛЕД И НОВИНЕ

MAJSTOROVIĆ Marija (Direktor, GDPR Institut d.o.o., Beograd; doktorand, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, Beograd), majstorovic.m@live.com

Свакодневно коришћење интернета, што за пословне потребе, што у приватне сврхе (од чувања података на цлоуд системима, коришћења апликација и многих других садржаја који приступају разним биометријским и личним подацима), савременог човека ставило је у средиште технолошког развоја, дигитализације и повезаности путем различитих мрежа. Значај који су некада имале робна размена, злато, а затим и промет роба и услуга на развој економије и технолошки напредак, данас имају подаци. У дигитално доба када су подаци покретач и основа за развој сваке компаније и основни дериват сваког друштва, а грађани, често и без много размишљања, своје податке олако остављају на располагање многим компанијама које прикупљају податке и на основу њихове обраде доносе пословне одлуке, дошло је до потребе за регулисањем области заштите података. Са повећањем броја података о свима нама долази до потребе за заштитом приватности и повећањем контроле, те је из те тежње и потребе за побољшањем законског оквира са тековином модерног доба, донета Општа уредба о заштити података о личности (GDPR) 2016. године, а која детаљно регулише права лица и обавезе компанија. Циљ рада је представљање битних карактеристика и новина у погледу нових института и појмова, као и сагледавање позитивних ефеката које је Уредба унела у област права Европске уније али и на права свих лица која су предмет обраде, а све на основу анализе релевантног законодавног оквира Европске уније и докумената које су донела европска регулаторна тела и релевантне институције – од Европског парламента, Савета Европске уније, Европског одбора за заштиту података, Европске комисије итд.

Кључне речи: Општа регулатива о заштити података, GDPR, право заштите података, право Европске уније