УДК 355.58(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, стр. 61-71
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.5

Прегледни рад
Примљено: 31 Aug 2020
Прихваћено: 06 Oct 2020

ОДЛУКА БР. 1313/2013/ЕU ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ О МЕХАНИЗМУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ УНИЈЕ

JAZIĆ Aleksandar (Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jazic@diplomacy.bg.ac.rs

Превенција различитих катастрофа један је од кључних аспеката снажнијих активности Европске уније у области цивилне заштите. Циљ је био стварање ефикасније цивилне заштите у складу са савременим претњама које доносе катастрофе. Због тога је Европска унија створила Механизам цивилне заштите Уније. Сврха овог Механизма је да учини деловање Европске уније на пољу спречавања и отклањања последица катастрофа ефикаснијим. Можда је најважнији разлог много пута виђена појава да катастрофа у једној држави изазива последице у другој. Такође се догодило да се катастрофа појави у неколико суседних држава истовремено. За Европску унију то такође значи да катастрофа у држави која није чланица може погодити неке од држава чланица. Свака катастрофа, због последица, изазива преусмеравање финансијских и економских ресурса. То увек снажно утиче на нормално функционисање сваке државе чланице и на рад Европске уније у целини. Те чињенице узроковале су стварање Механизма цивилне заштите Уније са циљем, пре свега, да спречи могуће катастрофе. Са друге стране, сврха овог Механизма је да омогући брзу стабилизацију економских и политичких система држава чланица када катастрофа буде завршена.

Кључне речи: превенција, катастрофе, ванредне ситуације, цивилна заштита, Механизам цивилне заштите Уније, Европска унија, Србија