УДК 341.1/.8
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, стр. 5-16
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.1

Оригинални научни рад
Примљено: 31 Aug 2020
Прихваћено: 27 Sep 2020

ОДРЖИВОСТ КОНЦЕПТА РЕГИОНАЛНИХ КОГЕНТНИХ НОРМИ – ОПШТИ СИСТЕМ ПРОТИВ ЕВРОПСКОГ СИСТЕМА

MILISAVLJEVIĆ Bojan (Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), bojan@ius.bg.ac.rs

У овом раду представљена је анализа једног новог и осетљивог питања од интереса за читаву међународну заједницу – питање регионалних когентних норми. Полази се од актуелног рада Комисије за међународно право Уједињених нација и прате дискусије и коментари како држава тако и водећих аутора по овом питању. Аутор заузима јасан став да би требало прихватити регионалне когентне норме, с обзиром на то да оне већ као такве постоје на подручју Европе и то у систему Савета Европе и Европског суда за људска права, али и у систему Европске уније. Указано је да регионалне когентне норме постепено бивају прихваћене и на другим подручјима, рецимо на тлу Америке, па је то само један од разлога за њихово признање. Нажалост, чланови Комисије за међународно право још увек нису заузели став о признању ових норми, иако постоје значајни аутори који подржавају њихово прихватање. У раду је јасно показано да иако се често питање регионалних когентних норми доводи у везу са фрагментацијом међународног права, ово представља позитиван аспект. Наиме, прихватање регионалних когентних норми представљало би унапређење читавог међународног права, али никако по цену постојања општих когентних норми. Аутор инсистира на томе да је подручје Европе било тло где се родило међународно право и где је степен интеграције држава на највишем нивоу, па би се преко регионалних когентних норми унапредило читаво међународно право, као и људска права уопште.

Кључне речи: регионалне когентне норме, Савет Европе, Европска унија, Комисија за међународно право