УДК 343.1(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 70, стр. 122-132
ДОИ:

Osvrt
Примљено: 15 Aug 2019
Прихваћено: 22 Oct 2019

СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖРТАВА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

MIRIĆ Filip (Dr Filip Mirić, naučni saradnik i samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja, Pravni fakultet u Nišu), filip@prafak.ni.ac.rs
GOLUBOVIĆ Bojana (Msr Bojana Golubović, studentkinja doktorskih studija, Pravni fakultet u Nišu), golubovic_bojana@hotmail.com

Жртве кривичних дела заслужују посебну заштиту. Наиме, извршење кривичног дела представља веома трауматично искуство за жртву. Уколико не постоји ефикасан систем подршке и заштите жртве су често изложене ризику од секундарне виктимизације. Потреба за креирањем ефикасног система за заштиту и подршку жртвама је препозната и на нивоу Европске уније, што је резултирало усвајањем директиве Европског парламента и Европског Савета од 25. октобра 2012. године којом се успостављају минимални стандарди о правима, подршци и заштити жртава криминалитета. Аутори у раду анализирају мере и механизме за заштиту жртава кривичних дела садржане у Директиви и њихову применљивост у праву Републике Србије, имајући у виду потребу хармонизације права Републике Србије са правом Европске уније. У раду је, такође, указано на основне недостатке и проблеме у систему заштите права жртава у Србији и предложене су мере за њихово отклањање.

Кључне речи: кривично законодавство, заштита права жртава, Европска унија