УДК 347.79 347.793-057.2
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 70, стр. 115-121
ДОИ:

Osvrt
Примљено: 20 Aug 2019
Прихваћено: 31 Oct 2019

ЕУ ПРОПИСИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДЕ НА БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

BJELICA VLAJIĆ Iris (Doc. dr Iris Bjelica Vlajić, predavač pravne grupe predmeta u Visokoj brodarskoj školi akademskih studija u Beogradu), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Директивом 2014/112/ЕУ Европска унија настојала је да реши одређена питања која нису била регулисана ранијим законодавством, јер није у довољној мери узимала у обзир посебну радну и животну ситуацију радника у пловидби унутрашњим водним путевима. Имајући у виду да се бродом управља непрекидно, у сменама, као и да се радно време радника на броду не може изједначити с укупним временом пловидбе пловила на унутрашњим пловним путевима, било је потребно прецизно дефинисати шта се подразумева под одмором и колико периоди различитих врста одмора минимално трају. Неуједначен начин приступа држава чланица регулисању овог питања доводио је до фактичке неједнакости у положају запослених на бродовима унутрашње пловидбе, али и питања заштитите здравља и сигурности радника. Пошто се ради о сектору који је претежно прекограничан, став социјалних партнера је био да се заштита на бољи начин може остварити на нивоу Европске уније, него законодавствима држава чланица. Имајући у виду географски положај Републике Србије, усвајање ове директиве је од великог значаја за све раднике запослене на пловилима која вију њену заставу. Контролу испуњавања обавезе врше надлежни инспектори домаће државе, али и инспектори лука у које бродови пристају, због чега се води прецизна евиденција периода рада и одмора. Евиденција у сваком моменту треба да буде доступна сваком запосленом на пловилу.

Кључне речи: унутрашња пловидба, радно време, одмор, евиденција, Директива 2014/112/ЕУ