УДК 341.231.14(4-672 EU)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 70, стр. 98-113
ДОИ:

Прегледни рад
Примљено: 01 Oct 2019
Прихваћено: 15 Oct 2019

ЈЕДИНСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА У ЕВРОПИ

BLEŠIĆ Jovana (Istraživač pripravnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd i doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), jovana.blesic@diplomacy.bg.ac.rs

Чланак даје упоредни приказ развоја људских права у Савету Европе кроз доношење Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода (ЕКЉП) и рад Европског суда за људска права (ЕСЉП), с једне стране, и развоја у Европској унији (ЕУ) и раду његових судова, са акцентом на примарно право ЕУ и приступање ЕУ Европској конвенцији о људским правима, с друге стране. Процес приступања је прекинут 2013. године негативним Мишљењем Суда правде Европске уније, али чињеница да је пракса ЕСЉП и СПЕУ и даље повезана, указује да и даље постоји потреба за стварањем јединственог правног система у области људских права у Европи. Ауторка је мишљења да је јединственост заштите људских права на тлу Европе неопходна и иманентна самој природи људских права.

Кључне речи: људска права, Европска конвенција о људским правима, Повеља о основним правима, приступање ЕУ Европској конвенцији о људским правима, Мишљење 2/13