УДК 366.542/.543(4-672EU:497.11) 366.1/.5(4-672EU:497.11)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 69, стр. 53-68
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 19 Apr 2019
Прихваћено: 18 Aug 2019

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ПИТАЊЕ УСАГЛАШАВАЊА НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

KONTIĆ Ljiljana (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu), ljiljana.kontic@yahoo.com
MILOSAVLJEVIĆ Jelena (Jelena Milosavljević, Vojvođanska banka a.d, Novi Sad)

Основни циљ рада је приказивање политике Европске уније (ЕУ) о заштити потрошача кроз њену генезу и анализу тренутног стања заштите потрошача. Разматрају се прописи који су последњих деценија донети у ЕУ из ове области, као и њихова уградња у национална законодавства држава чланица и држава кандидата за улазак у ЕУ. Овакво изучавање значајно је с обзиром да је Република Србија ушла у поступак пријема у чланство ЕУ и да је на том путу неопходно да своју политику и прописе у потпуности усагласи са политиком и прописима ЕУ. На крају рада указано је на сврсисходност имплементације решења о заштити потрошача у правни систем Републике Србије, а која су предвиђена у ЕУ.

Кључне речи: заштита потрошача, директиве, легислатива, усаглашавање, ЕУ, Србија