УДК 342.4:341(497.11)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 69, стр. 33-52
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 19 Apr 2019
Прихваћено: 18 Aug 2019

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО У ВАЖЕЋЕМ УСТАВУ И АМАНДМАНИМА НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ – ИЗВИТОПЕРЕНИ МОНИЗАМ?

ZDRAVKOVIĆ Ana (Doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), ana.zdravkovic@ius.bg.ac.rs

Неформални поступак измена важећег Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе почео је још 2017. године, када је Министарство правде први пут позвало представнике правосудне струке и цивилног сектора да доставе своје предлоге измена. Од тада се дебатује и пише о различитим проблемима и несугласицама које су се јавиле током овог процеса, али не и о односу судова и судија према међународном праву. Незапажено је прошао део амандманског текста према коме судије више не суде на основу општеприхваћених правила међународног права. Зато, рад реинкарнира дискусију око тога шта су уопште општеприхваћена правила међународног права и какав је њихов положај у важећем Уставу, а у ширем смислу и какав је однос важећег Устава према међународном праву уопште. Имајући у виду да се измене Устава врше у циљу испуњења услова за пријем Србије у Европску унију, важно је да Устав заузме јасан став према изворима међународног права и тиме охрабри судије да у свом раду континуирано разматрају и непосредно примењују међународно право. То би, свакако, било отежано ако би се из Устава елиминисала одредба према којој судије у свом раду примењују и општеприхваћена правила међународног права. С обзиром да је формални предлог за промену Устава поднет тек новембра 2018. године, рад претендује да укаже на значај наведене одредбе и апелује да се у предстојећем процесу изнети проблеми реше.

Кључне речи: општеприхваћена правила међународног права, однос унутрашњег и међународног права, Устав Републике Србије из 2006. године, Амандмани на Устав Републике Србије из 2018. године