УДК 340.131(4-672EU:497.11)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 69, стр. 5-18
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 07 Jun 2019
Прихваћено: 12 Aug 2019

ВЛАДАВИНА ПРАВА У ПРЕГОВОРИМА О ПРИСТУПАНЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

PRELIĆ Maja (Konsultant Multidonatorskog fonda za podršku sektoru pravde u Srbiji), maja_prelic@hotmail.com

Рад се бави изучавањем значаја владавине права у контексту европских интеграција Републике Србије. Најпре се пружа увид у то како је кроз деценије сазревала идеја о владавини права као једној од темељних вредности унутар Европске уније, пре свега кроз оснивачке уговоре и праксу Европског суда правде. Потом се анализира како је дошло до тога да владавина права постане кључни параметар и приоритет у политици проширења Европске уније, што је посебно видљиво из Стратегије проширења за 2011–2012 која уводи нови приступ у преговорима за Поглавља 23 и 24, као и из Стратегије проширења за Западни Балкан. Нови приступ примењен је и на преговоре са Републиком Србијом, која је услед тога морала пре отварања Поглавља 23 и 24 да усвоји детаљне акционе планове, чија је ревизија управо у току. Анализирајући последње извештаје о напретку Републике Србије на пољу владавине права, аутор се дотиче и питања да ли овако успостављен механизам надзора и оцене од стране Европске уније пружа извесност да ће, независно од политичких фактора, заиста увек бити реално оцењен постигнути степен напретка у владавини права државе кандидата, а од оцене зависи и читава динамика пута европских интеграција.

Кључне речи: владавина права, Европска унија, Поглавље 23, Поглавље 24, политика проширења, Република Србија