УДК 343.9.024:336.7]:323.28
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 107-127
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ДИРEКTИВA (EУ) 2015/849 O СПРEЧAВAЊУ УПОТРЕБЕ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРАЊЕ НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА

DIMITRIJEVIĆ dr Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs
DUJIĆ dr Ivan (Институт за међународну политику и привреду, Београд), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Након што је Србија ушла у процедуру појачаног надзора од стране Комитета експерата Савета Европе за евалуацију мера против прања новца и финансирања тероризма (MONEYVAL), актуелизиран је проблем усклађености домаћих прописа са европским и међународним стандардима, пре свега са препорукама Међународног тела за финансијске акције (FATF), из фебруара 2012. године. С обзиром да Србија води преговоре о приступању ЕУ она мора у потпуности да усклади своје законодавство са европским стандардима у овој области, посебно са четвртом Директивом против прања новца (Директивом 2015/849 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године, о спречавању употребе финансијског система у сврху прања новца или финансирања тероризма). Иако је Србија почетком 2019. године напредовала у испуњавању препорука FATF-а, Србија ће у наредном периоду морати да предузме конкретне мере из акционог плана како би избегла одговарајуће ризике, који би дугорочно могли да је оставе на такозваној „црној листи“ земаља које не поштују међународне стандарде у овој области. Недостатак политичке воље да се међународне обавезе из ове области спроведу до краја, могао би бити одлучујући фактор за заустављање институционалних реформи а потом, сасвим извесно, и за процес приступања Србије Европској унији.

Кључне речи: Прање новца, финансирање тероризма, хармонизација законодавства, превенција, Србија, Европска унија