УДК 341.7+341.8
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 94-106
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 May 2019

ПОСЛОВНА ДИПЛОМАТИЈА И КОНЗУЛАРНО ПРАВО У САВРЕМЕНОМ ЕВРОПСКОМ И МЕЂУНАРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ

NEŠKOVIĆ prof. dr Slobodan (Факултет за економију и инжењерски менаџмент Универзитета Привредна академија у Новом Саду), slobneskovic@gmail.com
ANTONOVIĆ mr Ratomir (Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду), antonovicr@gmail.com
ŠOŠKIĆ ma Lazar (Град Београд, Секретаријат за социјалну политику), salazarsoskic@gmail.com

Процес глобализације и снажне ескалације привредног живота, посебно интензивиран крајем прошлог и почетком овог века, довео је до коренитих промена у међународним односима. Уместо традиционалних политичких циљева у први план су дошли економски приоритети, док је економија постала темељ међународних односа. Стога је дипломатски економски ангажман постао прворазредна активност држава у њиховом спољнополитичком наступу. У ту сврху користе се и разгранати конзуларни односи, који представљају активности држава на бази реципрочности. Путем конзуларних представништава правовремено се прикупљају релевантни подаци, у циљу заштите интереса држава и њених држављана. С тим у вези, несметано обављање функција пословне дипломатије у Европској унији има велики значај. Помоћ и подршку свим субјектима спољне политике држава чланица пружа конзуларно право. У предметном раду биће размотрена улога и место овог права у европском и ширем међународном окружењу.

Кључне речи: Пословна дипломатија, конзуларно право, економија, Бечка конвенција, Европска унија