УДК 658:004.738.5
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 81-93
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 Jan 2019

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА У ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИ

SPALEVIĆ Žaklina (Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Београд), zspalevic@singidunum.ac.rs
VIĆENTIJEVIĆ Kosana (Универзитет Сингидунум, Пoсловни факултет)
JEROTIJEVIĆ Zoran (Универзитет Унион Никола Тесла, Пословни и правни факултет, Београд)

Предметна анализа обухвата испитивање примене електронског документа у савременим пословним трансакцијама. Због значаја електронског пословања у раду се посебно истиче неопходност усавршавања правне регулативе због правилног и објективног евидентирања пословних трансакција заснованих на електронској документацији. Аутори анализирају прописе који прате примену електронског документа. На основу добијених резултата, аутори сматрају да примена електронске документације мора бити усклађена са светским стандардима електронског пословања. Даља истраживања предметне тематике била би целисходна за сагледавање могућности увођења зелених јавних набавки у законодавни оквир Републике Србије.

Кључне речи: Електронски документ, правни аспекти, компаративна правна анализа, економски аспекти