УДК 366.5(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 65-80
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 May 2019

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

PAVLOVIĆ prof. dr Đorđe (Висока пословна школа струковних студија, Ваљево), djordje.pavlovic@vipos.edu.rs

Законодавство Европске уније о заштити потрошача генерално се односи на безбедносне мере (општу сигурност производа и одговорност за њихову неисправност), као и на заштиту економског интереса потрошача (обмањујуће и упоредно оглашавање, уговори на даљину, непоштени услови у потрошачким уговорима, и др.). У наредном периоду, политика заштите потрошача у Европској унији биће суочена са различитим изазовима и то, због одређених процеса и појава који условљавају читав међународни економски поредак. У те процесе и појаве спада, пре свега, глобализација тржишта и рапидни технолошки развој због којих ће државе чланице Европске уније морати да прилагоде своје законодавство у циљу постизања ефикасније и ефективније тржишне утакмице.

Кључне речи: Европска унија, заштита потрошача, законодавство, мере безбедности