УДК 338.45.01+338.2(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 36-46
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 May 2019

ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЕУ

PETROVIĆ Prof. dr Pero (Институт за међународну политику и привреду, Београд), pero@diplomacy.bg.ac.rs
KALAČ mr Daut (Универзитет за пословне студије, Бањалука, Босна и Херцеговина)

У глобалној економији постоји тенденција да се извршe променe у индустријској политици. Овe променe обухватају низ иновација у производним структурама и на међународном тржишту. Оне подразумевају улазак нових актера на светску економску сцену попут Кине, Русије, Индије. Промене обухватају и институционалне промене које треба да доведу до свеобухватних европских интеграција. Нови приступи у индустријској политици отуд имају за циљ стварање окружења које је повољно за развој индустрије. Анализа развоја индустријске политике у Европској унији (ЕУ) занимљива је и корисна за анализу из више разлога. Прво – из разлога што у себи сублимира различите националне економске интересе, а потом и због тога што полази од проактивног става у односу на спровођење активности које су усмерене ка хармонизацији индустријских система и подстицање тржишне утакмице. У савременим условима, индустријска политика ЕУ тежи да се прилагоди динамичним токовима индустријско-технолошког и социјалног развоја друштва.

Кључне речи: Европска унија, индустријска политика, економски развој, технолошке промене, интеграције, хармонизација