УДК 341.231.14:341.645.5
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 323-338
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 May 2019

ПРАКСА СУДА ПРАВДЕ И ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

LEPOTIĆ dr Biljana (Основни суд у Новом Саду), lepotic.biljana@gmail.com

Развој система људских права један од основних чинилаца за опоравак међународног правног поретка након Другог светског рата. Европска унија и Савет Европе су реализовали сарадњу у области људских права, демократије и владавине права у земљама које се граниче са ЕУ. Оквир за однос између та два тела дефинисан je током неколико „размена писама“ између две организације којa се односи на консолидацију и интензивирање сарадње. Европска унија људска права сагледава као универзална и недељива и активно их промовише и брани, а што отвара питање односа између два европска суда – Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније, у области заштите људских права и основних слобода, при чему између ових судова не постоји формална институционална веза, те су, по наведеном основу, присутна разилажења у судској пракси ова два суда. При донетом Мишљењу 2/13, појам дијалога између два европска суда, самим тим и покушај усаглашавања судске праксе, донекле je обесмишљен.

Кључне речи: људска права, Европска унија, Европски суд за људска права, Суд правде ЕУ, Мишљење 2/13