УДК 327.39:323.1
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 299-322
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 May 2019

ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ КАО МЕХАНИЗАМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРАВА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА

JOJIĆ Stefan (Факултет политичких наука Универзитета у Београду), stefan.jojic@yahoo.com

Евроинтеграцијама се приписује моћ благотворног деловања на реализацију права етничких група унутар држава кандидата за чланство у Европској унији. У том смислу, процес приступања Унији има пацификујућа дејства на унутардржавне етничке конфликте, будући да се од државе очекује да, пре самог приступања, реши спорове и постигне унутрашњу политичку стабилност. Наиме, од државе кандидата очекује се да својим мањинским етничким заједницама обезбеди права у складу са стандардима одређеним актима и вредностима уграђеним у темеље Европске уније. Процес евроинтеграција, сам по себи, подразумева усаглашавање државе са системом, вредностима и законодавством Уније. Поред унапред предвиђеног усклађивања, које је једнако за све државе кандидате, евроинтеграције пружају Унији могућност да напредак државе услови испуњењем одређених критеријума, који се, између осталог, односе и на статус мањина. Евроинтеграције, наравно, нису једини фактор који утиче на регулацију етничких односа, која је одређена и деловањем унутрашњних околности у држави кандидату за чланство. Циљ овог рада је да истражи домете евроинтеграција као механизма са снагом регулације унутардржавних етничих сукоба. У ту сврху, биће испитана улога ЕУ и ефекат интеграционих процеса на проблем руског становништва у Естонији, албанско питање у Македонији и курдско питање у Турској.

Кључне речи: евроинтеграције, Европска унија, етнички сукоби, мањинска права, Естонија, Македонија, Турска