УДК 004.738.5:343.85
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 246-257
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 May 2019

ИНТЕРНЕТ И ЗЛОУПОТРЕБЕ У САЈБЕР ПРОСТОРУ

MATIJAŠEVIĆ-OBRADOVIĆ prof. dr Jelena (Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду), jela_sup@yahoo.com
ZARUBICA Sara (Правни факултет Универзитета у Београду)

Савремене технологије омогућавају транснационални карактер сајбер простора. Отуд није спороно да рачунарске мреже могу постати предмет различитих злоупотреба. У том смислу, рачунарске мреже могу имати троструки значај. Прво, могу се појавити као циљ или објекат напада. Друго, рачунарске мреже су истовремено и техничко средство и алат за напад. И треће, оне омогућавају извршења кривичног дела. Сајбер деликтне радње врше се прикривено, те их је тешко разоткрити, а још теже доказати пред надлежним органима. Посебно изражен проблем у овој материји представља злоупотреба интернета као основне глобалне комуникацијске компјутерске мреже. У анализи која следи, ауторке су указале на чињеницу да је 85,7% популације у Европској унији користило интернет у 2017. години, док је 49,8% популације користило Фејсбук. Такође, на светском нивоу 51,7% популације користило је интернет у 2017. години, док је 26,3% користило Фејсбук. У Републици Србији, у периоду од 2015. до 2017. године, уочено је континуирано повећање броја корисника у области примене информационо-комуникационих технологија. Такође, констатоване су и одређене криминолошке тенденције због којих је у перспективи неопходно унапредити праћење динамике и структуре криминалитета.

Кључне речи: сајбер простор, рачунарске мреже, интернет, Европска унија, Република Србија