УДК 336(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 143-157
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ДИРЕКТИВА ЕУ О УГОВОРИМА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Vićić Marija (Правни факултет Универзитета у Београду), marija.vicic@karanovicpartners.com

Предмет рада обухвата анализу Директиве 2002/47/ЕЗ о уговорима о финансијском обезбеђењу чија је имплементација у правни поредак Републике Србије окончана усвајањем Закона о финансијском обезбеђењу, 8. јуна 2018. године. Аутор најпре излаже основна решења садржана у Директиви, потом начине и механизме њеног инкорпорирања у унутрашњни поредак, а затим се осврће на мане и недоследности које су промакле законодавцу приликом сачињавања коначног текста Закона. Истовремено, аутор даје и одређена објашњења о месту и улози појединих нових правних института у унутрашњем законодавству, као и критички осврт на последице које ће увођење једног оваког софистицираног правног режима произвести у Републици Србији.

Кључне речи: Директива 2002/47/ЕЗ, финансијска обезбеђења, нетирање, стечај, пренос својине, Народна банка Србије