УДК 343.45:340.134(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 87-107
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ДИРЕКТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2016/680 O ЗAШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Paunović Nikola (Министарство спољних послова), dzoni925@gmail.com

Заштита физичких лица у односу на обраду личних података основно је право прописано чланом 8(1) Повеље о основним правима Европске уније и чланом 16(1) Уговора о функционисању Европске уније (TFEU). Брзи технолошки развој и глобализација донели су нове изазове за заштиту личних података. Технологија омогућава обраду личних података у невероватној размери како би се спровеле активности као што су превенција, истрага, откривање или гоњење кривичних дела или извршење кривичних санкција. Европска унија је стога усвојила Директиву 2016/680 27. априла 2016. године, којом је регулисала заштиту појединаца у вези обраде личних података од стране надлежних органа ради превенције, вођења истрага, откривања или кривичног гоњења за кривична дела или за извршење кривичних санкција, односно за омогућавање слободног кретања тих података, а заједно са Општом уредбом (ЕУ) 2016/679 о заштити података о личности (GDPR). Аутор се бави анализом садржаја предметне Директиве и сврхом њеног доношења. Посебну пажњу аутор посвећује питању важности Директиве ЕУ 2016/680 за правни поредак Републике Србије. У том смислу, аутор апелује на подизање свести о важности Директиве ЕУ 2016/680 у процесу усвајања новог Закона о заштити личних података и усклађивању унутрашњег законодавства са правним тековинама ЕУ у овој области.

Кључне речи: обрада података, обрађивање, заштита личних података, физичка лица, надлежни орган, контрола