УДК 339.137.2:351.712.2
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 194-210
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

НАЧЕЛО КОНКУРЕНЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ УСЛУГА ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА

Jovanić Tatjana (Правни факултет Универзитета у Београду, Београд), tanja@ius.bg.ac.rs
Komšić Nikola (Привредна комора Србије, Београд), nikola.komsic@pks.rs

Набавка робе, услуга и јавних радова заснована је на најбољој цени и квалитету који се не може постићи без адекватног нивоа конкуренције на тржишту. Будући да конкуренција између учесника у јавном конкурсу зависи од критеријума доделе и услова које је одредило надлежно тело, државни органи могу, под одређеним условима, ограничити тржишну конкуренцију. Такви изузеци морају бити оправдани критеријумом јавног интереса. С обзиром да услуге општег економског интереса (Services of General Economic Interest – SGEI) представљају посебан сегмент конкурентне тржишне економије, овај рад се фокусира на дужност конкурентног понашања јавних власти у набавци услуга од општег економског интереса. Основни закон ЕУ неутралан је у погледу карактера власништва и препознаје две категорије приватних предузећа: лица са посебним и искључивим правима. Предметна анализа усредсређена је на изворе права Европске уније и праксу Европског суда правде којима се утврђује правни оквир за обезбеђење конкуренције у набавци услуга од општег економског интереса. Такође, рад пружа и преглед постојећих ограничења у овој области.

Кључне речи: конкуренција, делатности од општег економског интереса, право ЕУ, јавне набавке