УДК 338.246.027(4-672EU)(497.11)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 176-193
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

КОНТРОЛА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ОБАВЕЗE РEПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Knežević Mirjana (Економски факултет Универзитета у Крагујевцу), mknezevic@kg.ac.rs
Savić Jovana

Државна помоћ као облик државне интервенције којом се регулише конкуренција на тржишту све више добија на значају у Европској унији. Успостављање ефикасног система контроле државне помоћи битна је обавеза земаља кандидата у процесу евроинтеграција. Полазећи од наведеног, у раду се анализира регулаторни оквир контроле државне помоћи у Европској унији и Републици Србији и њихова усклађеност. Циљ рада је да се стекне увид у активности надлежних институција у Републици Србији предузетих по питању предложених мера за отварање преговарачког поглавља 8 – Политика конкуренције, које се односе на систем контроле државне помоћи. Анализом се дошло до закључка да Република Србија није остварила значајније помаке у правцу стварања услова за отварање поменутог поглавља. Рад омогућава да се анализом предложених мера и предузетих активности укаже на значај усклађивања система контроле државне помоћи у Републици Србији са правним тековинама Европске уније, као и да се сагледају сви напори, али и пропусти, у испуњавању предложених мера за отварање преговарачког поглавља у вези са конкуренцијом.

Кључне речи: државна помоћ, контрола, политика конкуренције, Европска унија, Република Србија