УДК 339.727.22(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 158-175
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА O УСПOСТАВЉАЊУ OКВИРA ЗA ПРOВЕРУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Dimitrijević Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

У савременим међународним економским односима Европска унија инсистира на отвореној и фер међународној трговини. Међутим, са новим трговинским кретањима, постоји озбиљна бојазан Европске уније од непоштене и неодрживе трговинске праксе неких земаља која доводи до преузимања европских предузећа у кључним индустријским областима. У циљу заштите сопствених стратешких интереса, надлежни органи Европске уније усвојили су у септембру 2017. године предлог Уредбе којом се успоставља оквир за проверу страних директних инвестиција из трећих земаља, с позивом на разлоге безбедности и јавног поретка. У предлогу Уредбе држaвaмa члaницaмa остављена je одређена флeксибилнoст неопходна зa прoвeру страних инвестиција у измењеним околностима и специфичним националним оквирима. Предлог Уредбе предвиђа механизме сарадње између држава, посебно у случајевима када стране директне инвестиције у jeднoj или вишe држaвa члaницa мoгу утицати на безбедност и јавни поредак у другим државама чланицама. Уз то, предлог предвиђа још и случајеве кад Кoмисиja може вршити контролу инвестиција кojе могу утицати нa прojeктe или прoгрaмe oд виталног интeрeсa зa Европску унију, а из разлога безбедности и јавног поретка.

Кључне речи: директне стране инвестиције, Европска унија, треће земље, безбедност, јавни поредак, контрола, пројекти, програми