УДК 34:7.071(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, стр. 150-166
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРАВО ИНТЕРПРЕТАТОРА КАО СРОДНО ПРАВО

Ljubojev Nadežda (Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину), nadezdaljubojev@gmail.com
Dukić Mijatović Marijana (Економски факултет у Суботици), marijana.dukic.mijatovic@gmail.com

Предмет рада је право интерпретатора, врсте сродног права, која има посебна својства која га по правној природи и садржини издвајају у простор између ауторског права и осталих сродних права. Право интерпретатора је искључиво право које овлашћује свог носиоца да другоме забрани или дозволи коришћење одређене интерпретације. Оно је једино право које поред имовинскоправних садржи и личноправна овлашћења. Аутори у раду дају хронолошки преглед регулисања сродног права и права интерпретатора у међународном праву и у домаћој легислативи. Такође, указано је на процес усклађивања домаћег законодавства са европским правним тековинама у овој области, као и са обавезама проистеклим из ратификованих међународних докумената и процеса европских интеграција.

Кључне речи: сродна права, права интерпретатора, правна тековина Европске уније