УДК 658:004.758.5]:347.2(4-672EU)(497.11)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, стр. 137-149
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 15 Mar 2023
Прихваћено: 15 Mar 2023

ХАРМОНИЗАЦИЈА ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ВРЕМЕНСКОМ ЖИГУ СА ПРАВОМ ЕУ

Spalević Žaklina (Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Београд), zspalevic@singidnum.ac.rs
Vićentijević Kosana (Универзитет Сингидунум, Факултет здравствених, правних и пословних наука, Ваљево)
Jerotijević Dušan (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, Београд)

Предмет рада јесте примена временског жига у Републици Србији. У раду су објашњени прописи којима се уређују питања електронских докумената, електронске индентификације и услуга од поверења у области електронског пословања. Посебна пажња посвећена је усаглашавању ове проблематике у Републици Србији са правном регулативом Европске уније према Уредби бр. 910/2014 ЕУ. Имајући у виду да се начини пословања брзо мењају, у раду је оцењено да се решења у области информационих технологија мењају брже од измена правне регулативе. У раду се износи став да будућа законска решења треба да буду флексибилнија и у потпуности отворена за нова технолошка достигнућа. Аутори сматрају да будућа правна решења из ове области треба да буду заснована на стандардима Европске уније и општеприхваћеним стандардима које примењују технолошки развијеније земаље.

Кључне речи: eлектронски временски жиг, електронско пословање, правна регулатива, упоредно-правна анализа