УДК 341.8:006:061.](497.11)
Библид: 1451-3188, 12 (2013)
Vol. 13, No 45-46, стр. 89-98
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРИЛAГOЂAВAЊE КОНЗУЛАРНОГ ПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИJE СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Lađevac Ivona (истраживач сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд), ivona@diplomacy.bg.ac.rs
Jović-Lazić Ana (Научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд), anajovic@diplomacy.bg.ac.rs

In this paper author gives an analysys of the European Union acquis communautaire which regulates the consular law as well the consular law regulations in the Republic of Serbia. Due to a foreign policy priority of fully membership in the EU, particular attention is given to harmonization of the Serbian legislative and adjusting the practice in conducting consular matters to those in the European Union.

Кључне речи: the Republic of Serbia, European Union, acquis communautaire, Consular Law, Vienna Convention on Consular Relations, European Convention on Consular Functions, Council of Europe