УДК 613.97:502.175
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 84-102
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Majhenšek Konstansa (Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитетa Привредна академија у Новом Саду), konstansa@pravni-fakultet.info
Prelević Snežana

Повезаност између опоравка животне средине и здравља људске популације постала је очигледна и неизоставна у свим сферама деловања људског друштва, чак и у оним областима које су, до пре само неколико деценија, занемаривале њихов значај. Међутим, претње по животну средину и, као последица, угрожено здравље људи, поставиле су ову повезаност у фокус занимања свих субјеката – економских, политичких и правних, на свим нивоима, на националном а нарочито на међународном нивоу. Центар интересовања овог рада је инструмент процене утицаја на здравље људи, који указује на повезаност принципа, вредности и циљева политика ЕУ. Процена утицаја на здравље људи је концепт који готово уопште није заступљен нити анализиран у домаћој литератури. Током свог постојања инструмент процене утицаја на здравље људи постепено је укључен у националне и међународне политике, као и административне поступке. Његов основни циљ је да доносиоцима одлука омогући научни, независни и непристрасни приступ у доношењу одлука, а у ширем контексту, да омогући укључивање принципа здравље у свим политикама у све значајне политике ЕУ, укључујући и политику заштите животне средине. Циљ овога рада је започињање дискусије о користима и предностима увођења процене утицаја на здравље људи у национални правни оквир, путем упознавања са самим концептом, развојем и процедуралним аспектима овог инструмента.

Кључне речи: Процена утицаја, здравље људи, животна средина, политика ЕУ, висок ниво заштите