УДК 502.14
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 27-42
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ЕУ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Dimitrijević Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd @diplomacy.bg.ac.rs
Todić Dragoljub (Институт за међународну политику и привреду, Београд), d.todic@ diplomacy.bg.ac.rs.
Miljuš Brano (Институт за међународну политику и привреду, Београд), brano@diplomacy.bg.ac.rs

У раду је указано на специфичности и карактер хоризонталног законодавства Европске уније (ЕУ) у области животне средине у односу на остало законодавство и са становишта циљева ЕУ у области животне средине. Даје се приказ основних прописа Европске уније (ЕУ) хоризонталног карактера. Ово укључује више различитих прописа који се односе, између осталог, и на следеће: процену утицаја на животну средину, стратешку процену утицаја на животну средину, учешће јавности у одлучивању, приступ информацијама у области животне средине, одговорност за штету у животној средину (грађанскоправну и кривичноправну), финансирање у области животне средине, оснивање и рад Европске агенције за животну средину, установљавање Европског регистра испуштања и преноса загађујућих супстанци, установљавање Инфраструктуре за просторне информације, рад инспекције у области животне средине, итд. Поред тога, указује се и на значај хоризонталног законодавства ЕУ у контексту усклађивања националних прописа Републике Србије (РС) са прописима ЕУ.

Кључне речи: Животна средина, хоризонтално законодавство, приступ информацијама, учешће јавности, прописи Европске уније у области животне средине, усклађивање националног законодавства