УДК 342:502.2:061.1
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 11-26
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВА НА АДЕКВАТНУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Avramović Nenad (Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду), avramovic.n@pravni-fakultet.info
Mladenov Marijana

Заштита и унапређење животне средине представљају нужан услов за уживање основних људских права, пре свега права на живот, али и свих других људских права економског, социјалног и политичког карактера. Временом је у наведеној области почело да се кристалише и посебно људско право на адекватну животну средину. У раду је разматран концепт права на адекватну животну средину у правном систему Европске уније са аспекта Повеље о основим правима у Европској унији, затим из перспективе праксе Европског суда правде и Европског суда за људска права, али и на основу решења која садржи Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и приступу правосуђу у вези са питањима животне средине. Са аспекта хармонизације прописа Републике Србије са законодавством Европске уније, приказан је и сажет осврт на регулисање предметног права у правним оквирима Републике Србије. У оквиру закључних разматрања аутори су сумирали садржај права на адекватну животну средину у правном систему Европске уније и изнели одређене сугестије чији је циљ повећања степена заштите предметног права.

Кључне речи: Заштита животне средине, људска права, право на адекватну животну средину, правни систем ЕУ