УДК 351.765.4
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 398-417
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА

Čović Ana (Универзитет Унион – „Никола Тесла”, Београд), tankosicana@yahoo.com

Предмет овог рада биће расправа о односу човека према животињама кроз историју и статус животиња у ХХI веку, као и вечито питање – да ли су животиње објекти или субјекти права. Такође, рад анализира и повећану учесталост насиља над животињама, правне прописе у области њихове заштите и могућности за побољшање система и механизама за заштиту права животиња. Приказом неких решења у упоредном праву и њиховим упоређивањем са српским решењима, покушаћемо да одговоримо на питање које би кораке требало предузети да се побољша законски оквир у овој области.

Кључне речи: Права животиња, насиље над животињама, злостављање животиња, заштита животиња