УДК 343.2/.7:502.17
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 286-308
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

КРИВИЧНОПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Matijašević Jelena (Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду), jelena@pravni-fakultet.info
Dragojlović Joko
Jež Zdravko

Угрожавање животне средине различитим недозвољеним радњама велики је проблем савременог друштва. Многи такви проблеми довели су до тога да је заштита животне средине постала преокупација савременог човека, а људска права и право на животну средину постали нераскидиво повезани. Утицај нелегалних активности које се подводе под овај појам превазилази границу угрожавања саме животне средине и доводи до последица ширег друштвеног и економског карактера, што се негативно одражава на целокупан друштвени развој. Имајући у виду велики значај уређења, унапређења и заштите животне средине, међународна заједница поставила је правне стандарде у овој области које су земље дужне да имплементирају у своја национална законодавства. У вези с тим и Европска унија је знатан део својих активности усмерила на организовање система одржавања, развоја, унапређења и заштите животне средине. Активности Европске уније на овом пољу, нарочито кривичноправна заштита животне средине на нивоу ЕУ, предмет су анализе овог рада. Посебан акценат стављен је на анализу Директиве 2008/99/EC о заштити животне средине путем кривичног права.

Кључне речи: Животна средина, еколошки криминал, кривичноправна заштита, Европска унија, Директива 2008/99/EC о заштити животне средине путем кривичног права