УДК 340.114:502.17
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 270-285
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ОБЛИЦИ ПРАВНЕ ОДГОВОРНОСТИ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Zindović Ilija (Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредне академије у Новом Саду), zindovic.ina@open.telekom.rs

У раду се разматрају питања везана за правне основе одговорности у систему мера заштите животне средине. Методом анализе законских инструмената закључује се да класични правни принципи о одговорности за насталу штету у овој сфери, у савременим условима, нису могли да пруже адекватну заштиту. Нове и ефикасније основе одговорности показале су се неопходним. Принципи „загађивач плаћа” и „договори о зеленој потрошњи”, који су у већини националних законодавстава преузети из међународних инструмената, представљају један посебан вид објективне одговорности који, у својој основи, не подразумева узрочну везу између оператера и штете. Иако овај нови вид одговорности укључује и одређене сегменте пореске политике и економских мера, показало се да он има и логику свог правног постојања и економску оправданост.

Кључне речи: Животна средина, заштита, штета, облици одговорности, Директива ЕУ