УДК 502.171:531.62:061.1
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 246-257
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ ЕУ ДИРЕКТИВЕ О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

Dukić Mijatović Marijana (Правни факултет Универзитета Привредна академија Нови Сад), marijana.dukic.mijatovic@gmail.com
Mirković Predrag

Трендови у глобалној економији у великој мери дефинишу тренутну и будућу перспективу људског окружења, природних ресурса и општег концепта здравог живљења. Европска унија је на глобалном нивоу фактор који успева да кроз низ различитих мера у заштити животне средине, поштујући стандарде у производњи хране као и у спровођењу мера за смањење ефекта стаклене баште, несумњиво постане лидер у свету у погледу регулативе и спровођења мера у области климе и енергетске политике. У том смислу, предмет овог научног рада односи се на једну од одредби тзв. „Сета прописа ЕУ у области климатских промена и енергетике” који је усвојен 2009. године, а којом се спроводи нова и веома храбра одлука за будућност не само европског континента, већ и целог света. Посебан аспект пажње у овом раду усмерен је на део овог Сета који се односи на Директиву о обновљивој енергији. Ова Директива бави се свим питањима која су од значаја у контексту обновљивих извора енергије, а посебна пажња посвећена је коришћењу биогорива као алтернативног вида енергије. Рад анализира само нека решења из Сета прописа ЕУ, и то она која се односе на биогориво, које представља енергетску будућност. Имајући у виду обим материје која је предмет истраживања, у овом раду пажња ће бити посвећена најзначајнијим карактеристикама одредаба Сета правила, као и неких нових решења која су усвојена кроз Директиву о начину производње различитих врста горива.

Кључне речи: Екологија, енергија и климатске политике, обновљива енергија, биогорива, енергетска ефикасност