УДК 502.171:531.62:340.114](497.11)
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 168-186
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У СРБИЈИ – АНАЛИЗА СТАЊА, ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ

Raičević Vuk (Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењериски менаџмент, Нови Сад), vuk.m.raicevic@gmail.com
Savić Marko (Програмски директор Центра за мониторинг и евалуацију, Београд), markomonitoring@gmail.com
Glomazić Rade (Европски центар за мир и развој Универзитета за мир УН), glomazic@gmail.com

Овај чланак намењен је онима који желе да се упознају са општим информацијама које су везане за стање енергетске ефикасности у Републици Србији, могућности за будуће унапређење, усклађеност са, пре свега европским, а затим и глобалним нормама, као и потенцијалима за инвестирање у различите пројекте у овој области. Десктоп истраживањем обухваћено је и анализирано око 5.000 страница различитог јавно доступног материјала и дат основни увид у стање енергетских потенцијала, стања животне средине и правне регулативе која се односи на енергетску ефикасност и усклађеност исте у односу на референтну легислативу Европске уније. За потребе овог рада истакнути су само најбитнији налази правне анализе. Чланак нуди базични преглед потребних података обрађених на приступачан начин, јер се често дешава да се концепти који би требало и који би чак и морали да буду јасни и недвосмислени свим грађанима (а аутори су једногласни у оцени да је тако и у случају енергетске ефикасности), често износе штурим и/или ускостручним језиком, што успорава имплементацију корисних, а понекад и неопходних активности, пројеката, планова, програма, концепата и идеја. Дакле, намера аутора није била да опишу и објасне све о енергетској ефикасности и сродним областима у Србији, већ да прикупљајући јавне, лако доступне секударне, али релевантне податке, осликају „енергетски ефикасну Србију” на начин који би требало да послужи као основа за будуће истраживање и деловање.

Кључне речи: Енергетска ефикасност, закони и прописи, законодавство, политика