УДК 339.542.2:502/504
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 133-148
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 15 Mar 2023
Прихваћено: 15 Mar 2023

МУЛТИЛАТЕРАЛНО РЕГУЛИСАЊЕ ТРГОВИНСКИХ БАРИЈЕРА НА ТРЖИШТУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Tešić Jelena (Економски факултет Универзитета у Бањој Луци), jelena.tesic@efbl.org

Сегмент светског тржишта у домену заштите животне средине (енгл.: environmental market) у савременим условима добија све више на значају као потенцијални извор раста и развоја. Ово тржиште према неким проценама представља и до 10% укупног светског тржишта роба и услуга. Између међународне трговине и заштите животне средине постоји међусобно условљена, узрочно-последична веза. Значај заштите животне средине саставни је део оснивачких уговора Светске трговинске организације (СТО) као централне институције мултилатералног трговинског система, а у оквиру ове институције 1994. године основан је Комитет за трговину и животну средину који се стара да трговинске баријере у овој области буду примењиване у складу са свим трговинским правилима СТО. Иако се у оквиру СТО не води експлицитна група трговинских баријера које се примењују у области заштите животне средине, ове баријере се у пракси могу појавити у различитим формама. Проблем трговинских баријера у обасти заштите животне средине (енгл.: environmetal trade barriers) је у томе што њихова примена може да буде у складу са мултилатералним трговинским правилима, а да је њихов искључиви циљ дискриминација иностране конкуренције, што се у научној литератури и пракси примене трговинских баријера назива „зелени протекционизам” (енгл.: green protectionism). Феномен „зеленог протекционизма” показао се као систематски проблем нарочито у условима светске економске кризе. Предмет овог рада јесте анализа регулисања трговинских баријера у области заштите животне средине, док је циљ утврђивање квалитета и довољности тих правила на мултилатералном плану. Прелиминарни резултати указују на то да трговинска правила нису довољна и да у оквиру њих постоји простор за злоупотребу трговинских баријера под изговором очувања животне средине.

Кључне речи: Трговинске баријере, заштита животне средине, либерализација светске трговине, Светска трговинска организација, зелени протекционизам