UDK 342.724/.725(497.5)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 159-175
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.9

Izvorni naučni rad
Primljeno: 06 Oct 2023
Prihvaćeno: 01 Nov 2023

RAZVOJ I PRIMENA NORMATIVNOG OKVIRA U OBLASTI MANJINSKIH PRAVA U HRVATSKOJ U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

POP-LAZIĆ Isidora (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), isidora@diplomacy.bg.ac.rs

Ove godine navršava se decenija kako je Hrvatska postalačlanica EU (EU). Upravo ta vremenska distanca otvara priliku da se hronološki sagleda razvoj normativno-pravnog okvira u oblasti manjinskih prava u Hrvatskoj, ali i njegova primena u praksi. Poseban akcenat u ovoj analizi biće na ostvarivanju manjinskih prava pripadnika srpske nacionalne manjine, kao najbrojnije manjine u Hrvatskoj, kao i uticaja ovih pitanja na razvoj regionalne saradnje i bilateralnih odnosa sa Srbijom. Cilj analize je da oceni da li je proces evrointegracija Hrvatske doprineo razvoju i unapređenju manjinskih prava ili se, naprotiv, mogu uočiti suprotne tendencije. Analiza razvoja instrumenata u oblasti zaštite manjinskih prava obuhvatiće međunarodni, regionalni i nacionalni nivo. Osvrnućemo se i na specifičnu težinu ovih pitanja u pregovaračkim procesima za članstvo Srbije i Hrvatske u EU. Metodološki okvir obuhvatiće deskriptivnu i eksplikativnu analizu, kao i metodu analize sadržaja sekundarnih izvora (zakona i drugih akata). Pored toga, biće primenjena i komparativna analiza kako bismo utvrdili da li se postojeći zakonski okvir primenjuje jednako na sve pripadnike nacionalnih manjina.

Ključne reči: Nacionalne manjine, manjinska prava, normativni okvir, Hrvatska, EU