UDK 339.92(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 79-93
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.4

Izvorni naučni rad
Primljeno: 28 Sep 2023
Prihvaćeno: 03 Nov 2023

NOVO ZAKONODAVSTVO EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI OD EKONOMSKE PRINUDE KOJU PRIMENjUJU TREĆE DRŽAVE

DIMITRIJEVIĆ Duško (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs.

Turbulentni razvoj savremenih međunarodnih odnosa doneo je sa sobom određene izazove, ali i konkretne pretnje po ekonomske interese Evropske unije (EU). Ekonomski interesi pojedinih država članica u prethodnim godinama ozbiljno su uzdrmani merama ekonomske prinude koje proizilaze iz trgovinskih i poslovnih transakcija sa trećim zemljama. U Saopštenju iz februara 2021. godine Komisija je naglasila potrebu postizanja otvorene, odlučne i održive trgovinske politike koja bi mogla da odgovori izazovima saradnje sa trećim državama.Izmenama industrijske politike, iz maja iste godine, EU je nastojala da ojača ekonomsku otpornost i reši problem strateške zavisnosti. U tom smislu bila je naglašena potreba donošenja odgovarajućih mera o sprovođenju zelene i digitalne tranzicije uz pružanje adekvatne pomoći za održavanje stabilnosti unutrašnjeg tržišta. Kako bi se planirani ciljevi ostvarili, procenjeno je i da bi bilo neophodno usvojiti jedinstven zakonodavni okvir sa mogućnošću preduzimanja širokog spektra proporcionalnih i delotvornih protivmera protiv prinude, naročito onih njenih hibridnih oblika koji se manifestuju na planu održavanja trgovinskih i investicionih odnosa sa trećim zemljama. Nakon što su ispitani mogući učinci uvođenja ovakvih protivmera, Evropski parlament i Savet doneli su u oktobru 2023. godine Uredbu o zaštiti EU i njenih država članica od ekonomske prinude koju primenjuju treće države. Time je trasiran put za očuvanje strateških ekonomskih interesa EU u njenim međunarodnim ekonomskim odnosima.

Ključne reči: EU, ekonomska prinuda, treće zemlje, Uredba o zaštiti od ekonomske prinude