UDK 342.721:34(497.11)(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 41-77
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.3

Izvorni naučni rad
Primljeno: 26 Oct 2023
Prihvaćeno: 10 Nov 2023

PREKOGRANIČNI PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DOMAĆEM PRAVU I PRAVU EVROPSKE UNIJE

KALABA Ostoja (Doktorand, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, savetnik u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Novi Sad), kalaba.ostoja@gmail.com

Usvajanjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 2018. godine i njegovim stupanjem na snagu unete su mnoge novine u pravni sistem Republike Srbije, po ugledu na Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR) koja reguliše opšti režim obrade podataka, i tzv. Policijsku direktivu (LED) kojom se regulišu pitanja obrade podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti (poseban režim obrade podataka), u pogledu razrade većeg broja pitanja koja su se ticala prikupljanja, držanja, korišćenja, prenosa i drugih radnji obrade podataka o ličnosti, uz manji ili veći stepen njegovog prilagođavanja karakteristikama domaćeg pravnog sistema. Imajući u vidu složenost tematike zaštite podataka o ličnosti, fokus ovog rada biće na analizi odredaba važećeg pravnog okvira iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, koje se odnose na prekogranični prenos podataka o ličnosti u pravu EU i pravu Republike Srbije, sa akcentom na opšti režim obrade podataka, uz osvrt na pravne mogućnosti sprovođenja ove radnje obrade i njihovu međusobnu usklađenost. Cilj analize jeste utvrđivanje u kojoj meri je prenos podataka o ličnosti na adekvatan način regulisan u pravu Republike Srbije, koji su njegovi potencijalni nedostaci, gde bi se mogla pronaći određena rešenja, te u kom stepenu je ovaj segment obrade podataka o ličnosti usklađen sa pravom Evropske unije koristeći pozitivnopravni i uporednopravni metod.

Ključne reči: Prenos podataka o ličnosti, GDPR, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, prekogranični prenos