UDK 347.91/.95
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 59-74
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.4

Izvorni naučni rad
Primljeno: 17 Jul 2023
Prihvaćeno: 08 Aug 2023

SISTEM E-CODEX SA OSVRTOM NA SISTEM E-PRAVOSUĐA

ČOLOVIĆ Vladimir (Institut za uporedno pravo, Beograd), v.colovic@iup.rs

Jedan od ciljeva funkcionisanja Evropske unije (EU) jeste i ujednačavanje pravila sudskog postupka, odnosno međunarodne pravne pomoći što se, između ostalog, odnosi i na prekograničnu razmenu dokumenata i podataka koji se tiču sudskih i ostalih predmeta. Ugovorom o osnivanju EU iz 1992. godine, ova problematika je bila bliže definisana, da bi Ugovorom iz Amsterdama iz 1997. godine pravosudna saradnja bila obuhvaćena u okviru prvog stuba EU, što je omogućilo donošenje akata koji imaju nadnacionalni karakter u ovoj oblasti. S obzirom na to da se radi o veoma bitnoj komponenti funkcionisanja sudskog postupka sa elementom inostranosti, pojavila se potreba za definisanjem instrumenata koji će doprineti efikasnoj razmeni dokumentaciono-informacionih podataka. Jedan od tih instrumenata je i digitalizacija koja je doprinela razvoju sistema e-pravosuđa, a kasnije i uspostavljanju i razvoju sistema e-CODEX-a. Uredbom2022/850 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. maja 2022. godine, o računarskom sistemu za prekograničnu elektronsku razmenu podataka u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, obezbeđuje se efikasan pristup pravosuđu od strane građana i pravnih lica. Uredba je doneta radi unapređenja pravosudne saradnje u građanskim, trgovačkim i krivičnim stvarima između država članica. Ova Uredba uspostavila je sistem e-CODEX koji određuje elektronsku razmenu podataka, a što uključuje svaki sadržaj koji se može preneti u elektronskom obliku. Autor posvećuje posebnu pažnju analizi sistema e-CODEX-a i e-pravosuđa i njihovom značaju za Republiku Srbiju.

Ključne reči: Sistem e-CODEX, sistem e-pravosuđa, digitalni standardi, pravosudna saradnja