UDK 343.3/.7 343.238
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 43-58
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.3

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Jul 2023
Prihvaćeno: 08 Aug 2023

POVRATNIŠTVO U EVROPSKIM PENOLOŠKIM SISTEMIMA

ANTONOVIĆ Ratomir (Institut za srpsku kulturu, Priština - Leposavić), antonovicr@gmail.com

Na globalnom nivou, pa i na nivou Evropske unije (EU), prisutan je vrlo negativan trend povećanog povratništva i ponovnog izvršenja krivičnih dela od strane istih izvršilaca. Reč je uglavnom o istovrsnim krivičnim delima, što govori o postojanju specijalnog povrata, kod kojeg se izvršioci krivičnih dela specijalizuju u izvršenju uvek istih i istovrsnih krivičnih dela. Pomenuta praksa ukazuje da se radi o licima koja u izvršenjima krivičnih dela nalaze svoju profesiju i izvor svoje lične egzistencije. Kod ovakvih izvršilaca krivičnih dela, rezultat ne daje nijedna penološka mera, efekti resocijalizacije uglavnom izostaju ili su sasvim minorni. Stoga bi, prema istraživanju autora, trebalo posvetiti posebnu pažnju uvođenju novih penoloških metoda, izgradnji novog pristupa osuđenicima i stvaranju novih mehanizama resocijalizacije osuđenih lica. Polazna osnova mora biti ličnost osuđenika, njegove karakteristike i osobine, ali i karakter. Tek kada se spozna o kakvoj ličnosti se radi, tek tada bi trebalo pristupiti primeni penoloških metoda kako bi se postigli bolji efekat i manji broj povratnika u praksi. Autor komparativnom analizom stanja u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, kao zemlji članici EU, ukazuje na postojeću praksu i moguće kaznene alternative.

Ključne reči: Povrat, penološki sistemi, kazne, resocijalizacija, efekti