UDK 339.923:061.1EU(438)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 30-41
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.2

Izvorni naučni rad
Primljeno: 15 Jul 2023
Prihvaćeno: 09 Aug 2023

SPECIFIČNOSTI EVROPSKIH INTEGRACIJA – ISKUSTVA ZAPADNOG BALKANA I STUDIJA SLUČAJA POLJSKE

Gajić Aleksandar (Visoka poslovna škola \"Prof. dr Radomir Bojković\", Kruševac), gajic.aleksandar76@gmail.com

Rad se bavi analizom sadržaja vezanom za proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji (EU), i preispitivanja procesa pristupanja EU država koje su u međuvremenu postale punopravne članice ove organizacije u periodu od 2004. do 2007. godine. U radu se analiziraju istorijski aspekti procesa evropskih integracija, u svrhu korišćenja iskustava drugih zemalja koja bi mogla biti od značaja za proces evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana. Takođe, u radu se polemiše o ključnim faktorima strategije istočnog proširenja EU, te se u tom kontekstu pravi studija slučaja na primeru Poljske čija iskustva mogu biti dragocena u proceni perspektive i izazova sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana još mogu suočavati u procesu evropskih integracija. Autor analitički proučava determinante politike proširenja EU, i iznosi svoju ocenu o pružanju evropske pretpristupne pomoći zemljama kandidatima. Konačno, u kontekstu sprovođenja tranzicionih reformi u zemaljama Zapadnog Balkana autor ukazuje i na osnovni narativ evropskih integracija, koji obuhvata predikciju njenih budućih tokova, ali i sagledavanje trenutnih protivrečnosti koje uslovljavaju proces pristupanja EU.

Ključne reči: Evropske integracije, EU, Zapadni Balkan, studija slučaja, Poljska