UDK 347.919(436)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 285-299
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.16

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Jul 2023
Prihvaćeno: 04 Aug 2023

DVOSTRUKI PRISTUP MEDIJACIJI U AUSTRIJSKOM PRAVU

SAVIĆ BOŽIĆ Dijana (Osnovni sud, Bijeljina), dinabozic@gmail.com

U radu se razmatra dvostruki pristup konceptu medijacije u austrijskom pravnom sistemu. Tradicionalno, strane u sporu u Austriji navikle su da vide treće strane, kao što su sudije i arbitri, s razumno visokim nivoom zadovoljstva. U principu, strane u sporu imaju slobodu da biraju metode alternativnog rešavanja sporova uključujući i medijaciju. Austrijski pravni koncept medijacije zasniva se na transformativnim modelimamedijacije. Fokusira se na dobrovoljnost strana da same rešavaju svoje sporove, uz pomoć neutralne i nezavisne treće osobe. Da bi osiguralo ovaj elementarni, ali labav princip, austrijsko zakonodavstvo uspostavilo je sistem registracije. Registar sa spiskom medijatora vodi se u Saveznom ministarstvu pravde. Austrijski pravni sistem uveo je centralizovanu administrativnu proceduru koja reguliše preduslove i efekte registracije. Austrijski zakon o građanskom posredovanju propisuje osnovne profesionalne dužnosti koje registrovani medijatori moraju da ispunjavaju. U praksi je, međutim, moguće sprovesti medijaciju i bez ispunjavanja ovih propisanih standarda. Pošto medijaciju mogu obavljati i osobe bez obuke ili iskustva, medijacija predstavlja „slobodnu delatnost” za razliku od sudske institucionalne delatnosti.

Ključne reči: Austrijsko pravo, medijacija, dvostruki pristup